Warning: Creating default object from empty value in /home/mtweb2/domains/mthosting.pl/core/mtsModuleManager.php on line 193

Warning: Creating default object from empty value in /home/mtweb2/domains/mthosting.pl/core/mtsModuleManager.php on line 193

Warning: Creating default object from empty value in /home/mtweb2/domains/mthosting.pl/core/mtsModuleManager.php on line 193

Warning: Creating default object from empty value in /home/mtweb2/domains/mthosting.pl/core/mtsModuleManager.php on line 193

Warning: Creating default object from empty value in /home/mtweb2/domains/mthosting.pl/core/mtsModuleManager.php on line 193

Warning: Creating default object from empty value in /home/mtweb2/domains/mthosting.pl/core/mtsModuleManager.php on line 193
mtHOSTING.pl
Strona główna  •   Kontakt  •   MTWeb.pl
Panel logowania
Zapomniane hasło? ODZYSKAJ
Strona główna   •    Oferta   •    Regulamin   •    Zamów hosting   •    Kontakt

Regulamin

Regulamin świadczonych usług

§ 1
Definicje

 1. Cennik- cennik usług świadczonych przez Usługodawcę. Cennik dostępny jest na stronie internetowej pod adresami www.mtmarket.pl oraz www.mthosting.pl.
 2. Domena - unikalny adres składający się z ciągu znaków, który wprowadzany w pasek przeglądarki wywołuje daną aplikację internetową.
 3. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wystawienia. Faktura pro forma nie stanowi dokumentu rozliczeniowego.
 4. Formularz zamówienia - wzór zamówienia, zamieszczony na stronie Usługodawcy, do którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z zawarciem przez strony umowy na wybrane Usługi.
 5. Okres abonamentowy - okres, na który Usługobiorca zamówił i opłacił Usługę. Jeden okres abonamentowy trwa co najmniej 12 miesięcy.
 6. Opłata abonamentowa - opłata za wymienione w Regulaminie i zamówione na co najmniej Okres abonamentowy Usługi, uiszczana przez Usługobiorcę jednorazowo, z góry.
 7. Oprogramowanie mtMarket - aplikacja Sklepu internetowego, do której prawa autorskie posiada Usługodawca.
 8. Panel Zarządzania - aplikacja dostępna dla Usługobiorcy, udostępniona mu przez przeglądarkę internetową, umożliwiająca zarządzanie Sklepem internetowym po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu Usługodawcy, zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.mtmarket.pl i www.mthosting.pl
 10. Sklep internetowy - serwis internetowy, za pomocą którego Usługobiorca może dokonywać sprzedaży i prezentacji oferty produktów, a Użytkownik Końcowy przeglądać i zamawiać produkty i usługi.
 11. Użytkownik Końcowy - Użytkownik końcowy - osoba, która za pomocą jednej z wspieranych przez oprogramowanie mtMarket przeglądarek internetowych korzysta z treści i dokonuje interakcji w serwisie Usługobiorcy poprzez protokół internetowy http.
 12. Spam - masowo przesyłana korespondencja elektroniczna nie zamawiana przez adresata.
 13. Usługa - czynności świadczone przez Usługodawcę za wynagrodzeniem, na rzecz Usługobiorcy, z wykorzystaniem własnych zasobów informatycznych, lub przy użyciu zasobów podmiotu trzeciego, polegające na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku na serwerze i/lub udzieleniu licencji na oferowane oprogramowanie i/lub uruchomieniu innych usług (Usługi dodatkowe). Usługa udostępniona jest Usługobiorcy po złożeniu przez niego zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługa może być świadczona w jednym z poniższych wariantów, tj.:

 1. Usługa hostingu - w ramach tej usługi udostępniana jest odpowiednia część powierzchni dysku na serwerze Usługodawcy. Usługa udostępniona jest Usługobiorcy po złożeniu zamówienia i po uiszczeniu Opłaty abonamentowej, na czas nie krótszy niż Okres abonamentowy.
 2. Usługa „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" - w ramach tej usługi udostępniana jest licencja bezterminowa, niewyłączna na oprogramowanie Sklepu internetowego mtMarket oraz usługa hostingu na okres jednego roku. Usługa świadczona jest na serwerze Usługodawcy, na którą Usługodawca udziela gwarancji przez okres jednego roku i/lub usługa świadczona jest na serwerze podmiotu trzeciego, bez gwarancji Usługodawcy. Usługa udostępniona jest Usługobiorcy po złożeniu zamówienia i po uiszczeniu Opłaty abonamentowej, na czas nie krótszy niż Okres abonamentowy.
 3. Usługa „ licencja jednoroczna mtMarket + jeden rok hostingu" - w ramach tej usługi udostępniana jest licencja terminowa, na okres jednego roku, niewyłączna na oprogramowanie Sklepu internetowego mtMarket oraz usługa hostingu na okres jednego roku. Usługa świadczona jest jedynie na serwerze Usługodawcy, na którą Usługodawca udziela gwarancji przez okres jednego roku. Usługa udostępniona jest Usługobiorcy po złożeniu zamówienia i po uiszczeniu Opłaty abonamentowej, na czas nie krótszy niż Okres abonamentowy.
 4. Usługa dodatkowa - usługa udostępniona Usługobiorcy na jego odrębne zamówienie, poza zakresem Usługi. Koszt za świadczenie Usługi dodatkowej zawarty jest w Cenniku
 5. Usługobiorca - prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 6. Usługodawca - Mobile-tech s.c., z siedzibą przy ul. Kopernika 22/3, w Krakowie, 31-501 Kraków, NIP 6782955850, REGON 120079460.
 7. Użytkownik Końcowy - podmiot odwiedzający Sklep internetowy.


§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z Usług i zakres Usług, świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz zasady rozliczeń Stron.
 2. Usługobiorca zamawia wybraną Usługę, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego na stronach internetowej Usługodawcy, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu, z akceptacją jego treści oraz z zawarciem umowy na wybrane Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu i Cennika w dowolnym czasie, co Usługobiorca akceptuje. Nowy Regulamin i Cennik obowiązują od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Oprogramowania mtMarket, a Oprogramowanie mtMarket stanowi jego własność intelektualną i nie narusza praw osób trzecich.
 5. Jakiekolwiek naruszanie prawa autorskich Usługodawcy, w tym kopiowanie, modyfikacja, lub usuwanie elementów Oprogramowania mtMarket w całości i/lub w części jest zabronione.
 6. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, na czas określony lub na czas nieokreślony, w zależności od zamówionej Usługi. Licencja w każdym przypadku wygasa z dniem skutecznego rozwiązania umowy zawartej przez strony.


§ 3
Zamówienie Usług

 1. Wybrana przez Usługobiorcę Usługa zamawiana jest poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie" na stronie serwisu www.mtmarket.pl (Usługi z § 1 pkt.. 11 lit. b) i c) ), lub na stronie www.mthosting.pl.
 2. Wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza zamówienia jest jednoznaczne z zapoznanie się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
 3. Po wykonaniu powyższych czynności uruchomiona zostaje wybrana Usługa, przy czym do uruchomienia zamówionej Usługi konieczne jest ponadto opłacenie Opłaty abonamentowej z góry za cały Okres abonamentowy.
 4. Zamówienie Usługi może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony. Wszelkie ustalenia dla zachowania swej ważności muszą być sporządzane na piśmie.
 5. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia, Usługobiorca ma obowiązek podać prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym dane, tj:
  1. Imię i Nazwisko Usługobiorcy
  2. Oznaczenie przedsiębiorcy (pełna nazwa firmy)
  3. NIP
  4. Adres email
  5. Nr telefonu
  6. Adres siedziby
 6. Usługobiorca aktywując, wybraną Usługę w sposób określony w ust. 1, oświadcza, iż użyta nazwa oraz dostarczone przez niego materiały i dokumentacja, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powstałej w związku z wykorzystaniem przez Usługodawcę, w ramach realizacji Usługi, materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż dane zawarte w zamówienia składanym na formularzu są poprawne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Usługodawca ma prawo do zawieszenia realizowanej Usługi, bądź jej nieaktywowania, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych.


§ 4
Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje z momentem wypełnienia Formularza zamówienia zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy stron.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z Usługobiorcą bez podania przyczyny i bez ponoszenia negatywnych konsekwencji prawno-finansowych.
 3. Z momentem wypełnienia i wysłania Formularza zamówienia, Usługodawca oświadcza, że
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do jego danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i złożenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego adres e-mail informacji o zmianie Regulaminu i/lub Cennika, zmianach w zakresie świadczonych Usług, informacji handlowych o nowych Usługach.


§ 5
Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Stron

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie jedynie z Usług, które zostały zamówione na Formularzu zamówienia, lub w inny sposób indywidualnie uzgodnione przez Strony i opłacone przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, uaktualnień Oprogramowania mtMarket lub innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług.
 4. Usługodawca ma prawo do zmian niniejszego Regulaminu i Cennika. W takim przypadku informacja o zmianach w Regulaminie i Cenniku zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów. W tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w majątku Usługobiorcy, spowodowane brakiem możliwości korzystania z Usług, na skutek:
  1. awarii łącza operatorów internetowych, awarii transmisji łub łączy telefonicznych, przeciążenia łączy, braku dostępu do sieci operatorów krajowych i/lub zagranicznych, lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów,
  2. siły wyższej,
  3. innego niż w pkt. 5.1. działania czynników i osób trzecich, na które Usługodawca nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec
  4. utraty danych dostępowych do zarządzania Usługami,
  5. niewłaściwego użytkowania Usług,
  6. opóźnienia w przekazie danych spowodowanego brakiem transmisji,
  7. przerwy w dostawie energii elektrycznej,
  8. koniecznych przerw eksploatacyjnych, remontowych oraz innych przerw o charakterze technicznym,
  9. oraz w pozostałych sytuacjach przez Usługodawcę niezawinionych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowo wprowadzonych danych przez Usługobiorcę lub korzystania z Oprogramowania mtMarket w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.
 7. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła i loginu do kont Usług, świadczonych na rzecz Usługobiorcy.
 8. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone przez Usługobiorcę oraz za jakość i bezpieczeństwo oferowanych i sprzedawanych przez niego towarów bądź usług.
 9. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy.
 10. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, ograniczona jest do ½ wysokości wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy, a wynikającego z ostatniej wpłaty dokonanej przez Usługobiorcę.
 11. Usługodawca oświadcza, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca nie utrzymuje serwisów o treściach uznanych za pornograficzne, erotyczne, pedofilskie lub innych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Usługobiorca uprawnia Usługodawcę do logowania się do konta Usługobiorcy w przypadku, gdy wymagają tego względy techniczne.
 13. Usługodawca w ramach wynagrodzenia, ma prawo do zamieszczania w stopce strony internetowej, na której funkcjonuje Sklep internetowy uruchomiony w ramach Usługi z Oprogramowaniem mtMarket, informacji w postaci linku kierującego do strony internetowej Usługodawcy, w celu wskazania, iż Sklep ten korzysta z Oprogramowania mtMarket.
 14. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizacji Oprogramowania mtMarket poza aktualizacjami, których wymaga jego prawidłowe funkcjonowanie.
 15. Usługodawca w ramach świadczenia Usług zawierających Oprogramowanie mtMarket, zapewnia Usługobiorcy prawidłowe wyświetlanie Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach:
  1. IE wersja 7 i nowsze
  2. Mozzilla Firefox wersja 3 i nowsze
  3. Opera wersja 9 i nowsze
  4. Chrome

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca w przypadku korzystania z Usług zawierających Oprogramowanie mtMarket zarządza Sklepem internetowym poprzez Panel Zarządzania udostępniony przez Usługodawcę.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca korzysta z Usług zawierających Oprogramowanie mtMarket, Usługobiorca może przekierować własną Domenę na swój Sklep internetowy dopiero po zaksięgowaniu Opłaty abonamentowej, należnej Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz danych kontaktowych, danych dotyczących oznaczenia przedsiębiorcy, czy przedsiębiorstwa, które reprezentuje, podczas aktywacji Usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych, skutkuje zablokowaniem Usługi lub usunięciem z serwera.
 4. Wszelkie uwagi odnośnie działania Oprogramowania mtMarket Usługobiorca będzie kierował na adres email pomoc@mtmarket.pl.
 5. Usługobiorca ma obowiązek terminowego regulowania opłat związanych ze świadczonymi Usługami zgodnie z aktualnym Cennikiem w formie określonej przez Usługodawcę (faktura VAT, Faktura pro forma).
 6. Usługobiorca w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę nie może wykorzystać ich:
  1. w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  2. w sposób, który uniemożliwia lub zakłóca korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w stosunku do innych klientów Usługodawcy,
  3. do rozsyłania Spamu i wirusów,
  4. w sposób naruszający dobre imię Usługodawcy i osób trzecich,
  5. do czynności niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż będzie wykorzystywał wszystkie Usługi do celów zgodnych z prawem.
 8. Usługobiorca oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem, w szczególności nie będzie rozpowszechniał pornografii, łamał praw autorskich, działał na szkodę osób trzecich, rozsyłał SPAM, działał na szkodę pozostałych użytkowników Usług, udostępniał Usługi osobom trzecim oraz działał w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, nie będzie podejmował prób łamania zabezpieczeń serwera i/lub serwerów w sieci.
 9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych Usługobiorcy przestrzeniach dyskowych, jak też za świadczone przez Usługobiorcę usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 10. Odsprzedawanie przez Usługobiorcę części zamówionej Usługi jest niedopuszczalne i jest traktowane jako łamanie Regulaminu, a także może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy z Usługobiorcą.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.


§ 6
Faktury, rachunki, płatności

 1. Po wysłaniu Formularza zamówienia na wybraną Usługę, zostanie automatycznie wygenerowana Faktura pro forma, zawierająca zamówioną Usługę i szczegóły dotyczące płatności. Informacje z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z linkiem do Faktury pro forma, Usługobiorca otrzyma także na adres e-mail podany podczas wypełniania Formularza zamówienia. Usługodawca nie odpowiada za błędy w połączeniu, które mogą skutkować niedopełnienie niniejszego punktu.
 2. Usługobiorca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia Faktury pro forma dokona wpłaty Opłaty abonamentowej na podane konto bankowe Usługodawcy.
 3. Nieopłacone w terminie lub nienależycie opłacone Usługi, zostają anulowane przez Usługodawcę.
 4. W ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wpłaty Opłaty abonamentowej, Usługodawca wystawi fakturę VAT i wyśle ją na adres wskazany w Formularzu zamówienia wypełniony przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy.
 6. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Jeśli Usługobiorca korzystający z Usług, nie poinformuje Usługodawcy, że rezygnuje z przedłużenia tej Usługi, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy na podany adres email Fakturę pro forma. Faktura pro forma zostaje wysłana do Usługobiorcy 14 dni przed końcem trwania Okresu abonamentowego danej Usługi. Terminowe opłacenie faktury pro forma jest jednoznaczne z przedłużeniem Usługi i akceptacją aktualnego regulaminu
 8. Brak wpłaty w terminie 7 (siedmiu) dni za przedłużenie Okresu abonamentowego, skutkuje zablokowaniem dostępu do Usługi na okres 7 dni. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zablokowania Usługi, Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usługi, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych Usługobiorcy z udostępnionej w czasie trwania Usługi powierzchni dysku.
 9. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zablokowania dostępu do Usługi, po zaksięgowaniu przez Usługodawcę płatności na koncie, dostęp do Usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania Usługi przedłużony zostanie o kolejny Okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu.
 10. Ceny Usług oraz Usług dodatkowych wymienione są w Cenniku na stronie internetowej www.mtmarket.pl i www.mthosting.pl. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na wniosek Usługobiorcy po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie Usługi dodatkowej na konto bankowe Usługodawcy.
 11. Wysokość Opłat abonamentowych ustalona w Cenniku, gwarantowana jest przez Usługodawcę w dniu zamówienia Usługi.
 12. Zmiana na wniosek Usługobiorcy Usługi „licencja jednoroczna mtMArket + jeden rok hostingu" na Usługę „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" jest możliwa po upływie Okresu abonamentowego.
 13. Okresem rozliczeniowym jest jeden rok.


§ 7
Warunki korzystania z Usług

 1. Przy zakupie Usługi „licencja jednoroczna mtMArket + jeden rok hostingu", Usługodawca udziela Usługobiorcy na Oprogramowanie mtMarket licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej na czas obowiązywania Okresu abonamentowego, za który Usługobiorca uregulował Opłatę abonamentową.
 2. W ramach Usługi „licencja jednoroczna mtMArket + jeden rok hostingu", Usługobiorca nie ma prawa do użytkowania Oprogramowania mtMarket w celach innych niż prowadzenie Sklepu internetowego, jedynie na serwerach udostępnionych przez Usługobiorcę.
 3. W ramach Usługi „licencja jednoroczna mtMArket + jeden rok hostingu", Usługobiorca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy udzielania licencji, sublicencji na Oprogramowanie mtMarket, przenoszenia praw licencyjnych na rzecz innych podmiotów, ani udostępniania Oprogramowania mtMarket innym podmiotom.
 4. W ramach Usługi „licencja jednoroczna mtMArket + jeden rok hostingu", Usługobiorca otrzymuje jedną licencję, która uprawnia go do prowadzenia jednego Sklepu internetowego, z jedną bazą danych produktów oraz dedykowany dla tej Usługi hosting na serwerze oferowanym przez Usługodawcę na okres trwania usługi abonamentowej..
 5. W ramach Usługi „licencja jednoroczna mtMArket + jeden rok hostingu", Usługobiorca ma dostęp do świadczeń gwarancyjnych, świadczonych przez Usługodawcę w okresie opłaconego Okresu abonamentowego.
 6. W ramach Usługi „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" Usługobiorca, po dokonaniu Opłaty abonamentowej, otrzymuje licencję niewyłączną, nieograniczoną w czasie, na Oprogramowanie mtMarket oraz dedykowany dla tej Usługi hosting na serwerze oferowanym przez Usługodawcę na okres trwania usługi abonamentowej.
 7. W ramach Usługi „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" Usługobiorca, po upływie Okresu abonamentowego oraz po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz Usługodawcy, uprawniony jest do przeniesienia Oprogramowania mtMarket na inny serwer. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązany jest zwrócić się pisemnie do Usługodawcy, z wnioskiem o wydanie plików Oprogramowania mtMarket oraz kopii bazy danych Sklepu internetowego. Usługodawca w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku udostępni Usługobiorcy wyżej wymienione materiały wraz z kartą licencyjną.
 8. Z chwilą przeniesienia Oprogramowania mtMarket na inny serwer niż udostępniany przez Usługodawcę, Usługobiorca traci świadczenia gwarancyjne.
 9. W ramach Usługi „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" Usługobiorca nie ma prawa udzielania licencji, sublicencji na Oprogramowanie mtMarket, przenoszenia praw licencyjnych na rzecz innych podmiotów, ani udostępniania Oprogramowania mtMarket innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 10. W ramach Usługi „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" Usługobiorca może prowadzić tylko jeden Sklep internetowy, z jedną bazą danych produktów.
 11. W ramach Usługi „licencja bezterminowa mtMarket + jeden rok hostingu" Usługobiorca uprawniony jest do 12 miesięcznego okresu gwarancyjnego.
 12. W ramach Usługi hostingu Usługobiorca otrzymuje wydzieloną część przestrzeni dyskowej, na serwerze oferowanym przez Usługodawcę, pakiet transferu danych pomiędzy serwerem Usługodawcy a siecią internet oraz dostęp do panelu administracyjnego, poprzez który Usługobiorca może zarządzać swoim kontem oraz konfigurować dodatkowe funkcjonalności oprogramowania serwera. Parametry hostingu i szczegóły funkcjonalności określone są w Cenniku.


§ 8
Procedura reklamacyjna

 1. Usługobiorca w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacja może dotyczyć także poprawności rozliczenia Opłaty abonamentowej za świadczone Usługi.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od daty niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub niewłaściwego naliczenia i/lub pobrania Opłaty abonamentowej za Usługi.
 4. W sytuacji nie zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w ust. 3, uznaje się, że Usługobiorca nie ma zastrzeżeń do Usługi i sposobu oraz wysokości naliczania opłat.
 5. Reklamacja powinna zostać wysłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres Mobile-tech s.c., ul. Kopernika 22/3, 31-501 Kraków.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Dane Usługobiorcy
  2. Rodzaj świadczonej Usługi, której reklamacja dotyczy
  3. Uzasadnienie reklamacji
  4. Przedmiot reklamacji
  5. W przypadku reklamacji tyczącej się wysokości opłaty Usługobiorca winien wymienić kwotę kwestionowaną
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie trzydziestu dni od momentu zgłoszenia reklamacji, po czym Usługodawca wyśle Usługobiorcy odpowiedź zawierającą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
 8. Za moment zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Usługodawca otrzymał pismo reklamacyjne.
 9. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w ciągu trzydziestu dni od momentu jej otrzymania przez Usługodawcę uważa się, iż reklamacja została uznana.
 10. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez Usługodawcę Usługi oraz Usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.


§ 9
Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy dotyczącej danej Usługi w sytuacjach i na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Strony nie przewidują możliwości rozwiązania umowy dotyczącej danej Usługi w czasie trwania Okresu abonamentowego, chyba ze Regulamin stanowi inaczej.
 3. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy dotyczącej każdej z oferowanych Usług, bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
  1. Usługobiorca przekazał Usługodawcy nieaktualne i/lub nieprawdziwe dane
  2. Usługobiorca umieszcza na stronach Sklepu internetowego informacje nieprawdziwe, informacje o towarach i/lub usługach zabronionych przez prawo, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  3. Usługobiorca działa na szkodę Usługodawcy i/lub klientów Usługodawcy,
  4. Usługobiorca opóźnia się z zapłatą opłat i/lub Opłat abonamentowych, o co najmniej 7 dni od terminu płatności określonego na fakturze VAT, lub Fakturze pro forma.
  5. Usługobiorca narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobre obyczaje kupieckie.
  6. Usługobiorca obciąża serwer w sposób, który powoduje utrudnienia w korzystaniu z usług pozostałym Usługobiorcą i użytkownikom.
 4. Usługobiorca uprawniony jest do rozwiązania umowy dotyczącej danej Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usługi bez podania uzasadnienia, i/lub jedynie z przyczyn zależnych tylko od Usługodawcy.


§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. W chwili zamówienia Usługi, Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów świadczenia przez Usługodawcę Usług i wystawiania dokumentów księgowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL Usługobiorcy w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgłosi sprzeciwu, Usługodawca ma prawo dodać jego dane do listy referencyjnej dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Usługobiorcy i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że podawanie danych osobowych ponad zakres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jest dobrowolne, a także iż przysługuje mu prawo poprawiania oraz żądania usunięcia ze zbioru danych osobowych.
 6. Usługobiorca oświadcza, iż pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w stosunku do Użytkowników końcowych.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż z chwilą złożenia zamówienia na formularzu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników końcowych, jedynie w zakresie i w celach związanych z realizacją i rozliczaniem oraz dokumentowaniem świadczonych Usług.
 8. Usługobiorca oświadcza, iż w sytuacji gdy zaistnieją przesłanki do zgłoszenia zbioru danych osobowych do Rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dokona takiego zgłoszenia oraz wszelkich innych zgłoszeń i rejestracji przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego na własny koszt i ryzyko.


§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może zapisać i wydrukować niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Cennika i niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie stosowanych informacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługobiorca w trakcie realizacji Usług oraz Usług dodatkowych zobowiązuje się do zachowania poufności i nie naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy.

Załączniki:

Copyright © 2012 mtHOSTING   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
MTWeb jest marką firmy Mobile-Tech